บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน บริการแปลเอกสาร แปลเอกสาร รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ
ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลกฎหมาย
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletแปลเอกสาร
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletบริการแปลภาษาจีน
bulletบริการแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
dot
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลงาน.com
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด 081-4580240

PIM TRANSLATION CO., LTD. รับแปลเอกสาร  

บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา บริการแปลเอกสารกฎหมาย บริการแปลสัญญา
บริการแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด แปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง
Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email:
pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com


  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน 

- รับแปลกฎหมาย อาทิเช่น รับแปลสัญญาต่างๆ คำฟ้อง คำพิพากษา กฏกระทรวง พ.ร.บ. พ.ร.ก. หนังสือราชการอื่นๆ ฯลฯ <<ตัวอย่างงานแปล>>  

 - รับแปลเอกสารทางราชการ อาทิเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
      ใบรับรองบุตร ใบมรณบัตร สด. 9 ใบเปลี่ยนชื่อ ใบจดทะเบียนสมรส ฯลฯ 

 - รับแปลเอกสารบัญชี อาทิเช่น งบการเงิน รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หนังสือจัดตั้งบริษัท ฯลฯ<<ตัวอย่างงานแปล>> 

 - รับแปลเอกสารการประมูล อาทิเช่น เอกสารการประมูลกับส่วนราชการ เอกสารการประมูลบริษัทเอกชน ฯลฯ 

 - รับแปลเอกสารประกอบการสมัครทำงาน อาทิเช่น Resume และ จดหมายสมัครงานเพื่อใช้สมัครงานในบริษัทชั้นนำ ฯลฯ

- รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร MBA นิเทศศาสตร คอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร ฯลฯ <<ตัวอย่างงานแปล>>
      (ไม่คิดค่าบริการแปลบทคัดย่อสำหรับพระภิกษุ)

   - รับแปลรายงานการประชุม สัมมนา ใบรับรองต่างๆ จดหมายติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

  - รับแปลแผ่นพับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวต่างๆ <<ตัวอย่างงานแปล>> 

   - รับแปลเอกสารด้านการฑูต การต่างประเทศ และอื่นๆ 

   - รับแปลเอกสารคู่มือต่างๆ คู่มือผู้ใช้งาน คู่มือเครื่องจักร ฯลฯ <<ตัวอย่างงานแปล>> 

  - รับเอกสารด้านการแพทย์ เอกสารด้านวิทยาศาสตร์ เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม เอกสารงานวิจัย ฯลฯ <<ตัวอย่างงานแปล>>

  - รับแปลเอกสารนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสอบถามได้ค่ะหน้า 1/1
1
[Go to top]